วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ฆ่าช้างเอางา ฆ่าพระราชาเอาบัลลังค์


ข้อเท็จจริงที่ท่านจะได้รับรู้ต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ท่านจะหาไม่ได้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงการศึกษาธิการของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ อาจจะเพียงเพราะว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ชั้นชั้นผู้ปกครองเห็นว่าอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือ เป็นข้อเท็จจริงที่ชนชั้นผู้ปกครองไม่อยากให้ประชาชนผู้ถูกปกครองได้รับรู้ เพราะสิ่งที่ต้องการให้รับรู้คือ ด้านที่เคลือบด้วยสีขาวบริสุทธิ์ผุดผ่อง เต็มไปด้วย เมตตาบารมี จริยธรรม ศีลธรรม สูงส่งหาผู้เสมอเหมือนมิได้ แต่ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าตามที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยบอกไว้ ก่อนหน้านี้ขึ้นไป มีพระมหากษัตริย์และองค์รัชทายาทถูกปลงพระชนม์มาแล้วถึง 15 พระองค์ เรียงตามลำดับกษัตริย์ และ พ.ศ.ดังนี้ (สมัยอยุธยาเป็นต้นมา)


๑. (พ.ศ. 1931) พระเจ้าทองลัน พระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพระงั่ว) หลังจากได้ขึ้นครองราชย์ได้ 7วัน ก็ถูกสมเด็จพระราเมศวร* ราชโอรสพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเจ้าทองลันเองจับปลงพระชนม์ แล้วขึ้นครองราชย์แทน (พระบรมราชาธิราชหรือขุนหลวงพระงั่ว พระราชบิดาของพระเจ้าทองลัน เป็นพระราชอนุชา (น้องชาย) ของพระเจ้าอู่ทองผู้เป็นพระราชบิดาของพระราเมศวร ได้แย่งชิงราชสมบัติพระราเมศวรภายหลังที่พระเจ้าอู่ทองเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1912 และครองราชย์สมบัติสืบมาจนเสด็จสวรรคตในปีพ.ศ.1931 พระราเมศวรจึงแย่งราชสมบัติกลับคืน)

*พระบาทสมเด็จพระราเมศวร พระมหากษัตริย์องค์ที่สองของอาณาจักรอยุธยา ทรงขึ้นครองราชย์ได้เพียงปีเดียว ขุนหลวงพระงั่วยกกองทัพมาจากเมืองสุพรรณบุรี ประชิดกรุงศรีอยุธยา พระราเมศวรทรงสละราชสมบัติให้ แล้วเสด็จไปครองเมืองลพบุรีตามเดิม ขุนหลวงพระงั่วขึ้นครองราชย์สมบัติเมื่อปี พ.ศ. 1913 ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิราชที่ 1 เมื่อเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1931 พระเจ้าทองลัน พระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติสืบต่อจากพระราชบิดา แต่ครองราชย์สมบัติได้เจ็ดวัน สมเด็จพระราเมศวรก็ได้ทรงนำกำลังจากเมืองลพบุรีเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาแล้วกุมตัวพระเจ้าทองลัน ไปสำเร็จโทษ สมเด็จพระราเมศวรเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1938 สมเด็จพระรามราชาธิราช (เจ้าพระยาราม) พระราชโอรส เสด็จขึ้นครองราชย์ --- อ้างอิงจากวิกิพีเดีย


๒-๓. (พ.ศ. 1967) การแย่งชิงราชสมบัติระหว่างเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยา พระราชโอรสของสมเด็จพระอินทราชา และทั้งสองพระองค์พี่น้องก็ได้ทรงถึงแกพิราลัยไปด้วยกันในการต่อสู้ ราชสมบัติจึงตกได้แก่เจ้าสามพระยาหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 พระราชอนุชาของเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยานั่นเอง


๔. (พ.ศ.2077) สมเด็จพระรัษฏาธิราช เป็นราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร หรือพระอาทิตย์วงศ์ ขึ้นเสวยบราชย์เมื่อพระชนม์มายุได้ 5 พรรษา และได้ถูกสมเด็จอาของพระองค์เอง คือ พระชัยราชา แย่งราชสมบัติแล้วจับพระรัษฎาธิราชประหารชีวิต


๕. (พ.ศ.2091) สมเด็จพระยอดฟ้า ราชโอรสของสมเด็จพระชัยราชา อันประสูติติจากท้าวศรีสุดาจันทร์ ขึ้นครองราชย์เมื่อปีพ.ศ.2089 และถูกแย่งราชสมบัติโดยพระราชชนนีกับขุนวรวงศาธิราช ชู้รักของพระนาง จับพระองค์สำเร็จโทษเสีย เมื่อพระชนม์มายุได้ 13 พรรษา


๖. (พ.ศ.2163) สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ หรือสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ 4 ราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ ขึ้นครองราชย์เมื่อปีพ.ศ. 2163 และถูกพระอินทราชาหรือพระเจ้าทรงธรรม พระเชษฐาต่างมารดาแย่งชิงราชสมบัติ จับพระศรีเสาวภาคย์ทุบด้วยท่อนจันทร์


๗. (พ.ศ.2172) สมเด็จพระเชษฐาธิราช ราชโอรสของพระเจ้าทรงธรรม ขึ้นครองราชย์เมื่อปีพ.ศ. 2172 และถูกเจ้าพระยากลาโหมสุริยะวงศ์ แย่งชิงราชสมบัติ จับสมเด็จพระเชษฐาธิราชประหารชีวิต แล้วยกสมเด็จพระอาทิตย์วงศ์ พระอนุชาของสมเด็จพระเชษฐาธิราช พระชนม์มายุ 9 พรรษาขึ้นครองราชย์


๘. (พ.ศ.2172) สมเด็จพระอาทิตย์วงศ์ เป็นหุ่นให้เจ้าพระยากลาโหมสุริยะวงศ์เชิดอยู่ได้ 6 เดือน ก็ถูกถอดออกจากราชสมบัติและถูกประหารชีวิตไปตามธรรมเนียม ครั้นแล้วเจ้าพระยากลาโหมสุริยะวงศ์ก็ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียเอง ทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (2172 - 2198)


๙. (พ.ศ.2198) สมเด็จเจ้าฟ้าชัยหรือสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ 6 ราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ขึ้นครองราชย์เมื่อปีพ.ศ.2198 ถูกพระเจ้าอาคือพระศรีสุธรรมราชากับพระอนุชาต่างมารดาคือ พระนารายณ์มหาราช สมคบกันแย่งชิงราชสมบัติ จับเจ้าฟ้าชัยประหารชีวิต


๑๐. (พ.ศ.2199) สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา พระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ขึ้นครองราชย์โดยการแย่งชิงราชบัลลังค์มาจากเจ้าฟ้าชัย อยู่ในราชสมบัติประมาณ 2 เดือน ก็ถูกสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระเจ้าหลาน ช่วงชิงราชสมบัติต่อไปอีก และจับพระองค์ปลงพระชนม์ตามธรรมเนียม


๑๑. (พ.ศ.2231) ขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรหนัก ก็ถูกพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์หรือนายมะเดื่อ แย่งชิงราชสมบัติ (หลวงสรศักดิ์ผู้นี้เป็นโอรสของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอันประสูติจากลูกสาวเมืองเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระราชทานให้กับพระเพทราชา เจ้ากรมช้าง ขณะที่พระนางท้องได้หนึ่งเดือน(แสดงว่ายกให้ทั้งแม่และลูก-ผู้เขียน) เมื่อประสูติแล้วได้เข้าถวายตัวรับใช้สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงโปรดปรานเป็นพิเศษเพราะมีหน้าตาละม้ายคล้ายพระองค์ และต่อมาหลวงสรศักดิ์ก็รู้ว่าตัวเองเป็นราชโอรส ส่วนพระเพทราชาเป็นแต่เพียงบิดาเลี้ยงเท่านั้น ) ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตแล้ว

**พระเพทราชาจึงได้ปราบดาภิเษกขึ้นรองราชย์ โดยจับเจ้าฟ้าอภัยทศ องค์รัชทายาทปลงพระชนม์พร้อมด้วยเจ้าพระยาพิชาเยนทร์ สมุหนายก ก็ถูกประหารชีวิตด้วย (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงมีพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวคือ กรมหลวงโยธาเทพ หรือเจ้าฟ้าหญิงสุดาวดี คล้าย กับรัชกาลที่ 6 ในราชวงศ์จักรี ทั้งๆที่พระมหากษัตริย์ในอดีตสามารถมีพระชายาได้หลายพระองค์ และไม่ได้เป็นหมันแต่อย่างได - ผู้เขียน)

**พระเพทราชา เมื่อพูดสั้น ๆ ก็คือ พระเพทราชา เป็นลูกของเพื่อนพระเจ้าปราสาททอง เพื่อนที่ร่วมยึดอำนาจ ก่อนตายขอให้พระเจ้าปราสาททองเลี้ยงดูอุปการะด้วย ท่านก็เมตตาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นอันว่า พระเพทราชา เคยร่วมในความอุปการะของท่านเจ้าแม่วัดดุสิต(พระชายาในพระเจ้าปราสาททอง –ผู้เขียน ) ร่วมมากับ พระนารายณ์มหาราช และท่านโกษา (เหล็ก) โกษา (ปาน) เป็นคนกลุ่มเดียวกัน ต่อมาพระเพทราชาก็กลายเป็นพี่เมีย (พระสนมเอก) ของพระนารายณ์ด้วยที่หากันไม่พบว่าพระเพทราชามาจากไหน ท่านครูสุวรรณท่านว่า มาตามนี้ - http://www.praruttanatri.com/v1/special/bo...tanprawat07.htm


๑๒. (พ.ศ.2246) ขณะที่พระเพทราชาทรงประชวรหนัก หลวงสรศักดิ์หรือนายมะเดื่อหรือพระเจ้าเสือก็ได้ทำการยึดอำนาจ จับเจ้าฟ้าขวัญ ราชโอรสของพระเพทราชาอันเป็นองค์รัชทายาทประหารชีวิต ขณะมีพระชนมายุได้ 13 พรรษา เมื่อพระเพทราชาเสด็จสวรรคตหลวงสรศักดิ์ก็ได้ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าเสือ หรือ พระพุทธเจ้าเสือ


๑๓. (พ.ศ.2275) เจ้าฟ้าอภัย พระราชโอรสของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ ขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ.2275 ครองราชย์อยู่ได้ไม่กี่วันก็ถูกกรมพระราชวังบวร หรือสมเจพระบรมโกศ ซึ่งเป็นเสด็จอาของพระองค์แย่งชิงราชสมบัติ จับเจ้าฟ้าอภัยปลงพระชนม์ในปีที่ครองราชย์นั่นเอง


๑๔. (พ.ศ.2325) พระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ได้ปราบดาภิเษกขึ้นทรงราชย์เมื่อ พ.ศ.2310 ภายหลังจากที่ได้ทรงกอบกู้เอกราชคืนจากพม่าแล้วสถาปนากรุงธนบุรีขึ้น เป็นราชธานี พระองค์ได้เสวยราชย์อยู่เป็นเวลา 15 ปี จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2325 ก็ถูกทหารเอกของพระองค์ คือ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจับปลงพระชนม์ ด้วยข้อหาว่าทรงเสียพระสติ ขณะมีพระชนมายุได้ 48 พรรษา แล้ว กลับสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ พระนามว่า พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกอันเป็นปฐมราชวงศ์จักรี


๑๕. (พ.ศ.2489) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอานันทมหิดล
แห่งราชวงศ์จักรี

? ? ? ? ? ? ? ? ?


อ้างอิงจากหนังสือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต (สุพจน์ ด่านตระกูล - หน้า 15-18)

โดย. แหลมทอง สายแดง

ที่มา : http://www.sameskybooks.org/board/index.php?showtopic=2537

ไม่มีความคิดเห็น: