วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สมเด็จพระศรีนครินฯ เขียนถึงจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในหนังสืองานศพ


บทนำ

ที่สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์
โปรดให้พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล
ในงานพระราชทานเพลิงศพ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ณ
เมรุ หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาศ
วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๗


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารภถึงงานศพ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีพระราชประสงค์จะได้ให้ราชสกุลมหิดล ได้มีส่วนช่วยแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ทรงหารือกับข้าพเจ้าในเรื่องที่จะเลือกหนังสือ

ข้าพเจ้าจึงระลึกขึ้นได้ว่าได้เคยอ่านพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เรื่อง "พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร" เมื่ออ่านแล้วมีความรู้สึกว่า พระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ไทยเราส่วนมากย่อมยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นสิ่งประเสริฐ แต่จะประเสริฐด้วยเหตุไรหรือในแง่ใดนั้นหาสู้จะนึกให้ลึกซึ้งลงไปไม่ จนเมื่อได้อ่านพระราชนิพนธ์ดั่งว่านั้นแล้วจึ่งบังเกิดความเข้าใจว่า ท่านทรงสอนด้วยเหตุผลอย่างแท้จริง ถ้าจะคิดลงไปให้ลึกซึ้งและใคร่ครวญดูตามหลักบาลีแห่งพระบรมพุทโธวาทแล้ว จะไม่เห็นเลยว่าจะมีข้อโต้แย้งใดๆ แม้แต่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันมาหักล้างได้ นอกจากนั้นผู้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ได้ทรงใช้ภาษาง่ายๆ เกือบจะไม่มีศัพท์เทคนิคเจือปนอยู่เลย สมควรที่จะเป็นทางนำให้เราท่านได้มีทัศนะเจาะเข้าไปให้เห็นลักษณะของพระพุทธธรรมได้สะดวก

ครั้นเมื่อ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงอสัญญกรรมลงในระหว่างที่ปฏิบัติราชการสำคัญในหน้าที่นำรัฐบาลท่ามกลางความลำบากอยู่นี้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเขาได้ตั้งใจปลูกฝังสวัสดิภาพด้วยอาการอันอาจหาญและซื่อตรงเป็นส่วนใหญ่ มีสัจจธรรม ต่อเพื่อนร่วมราชการเป็นอย่างน่าสรรเสริญ จนได้สามารถถือท้ายรัฐนาวาให้รอดพ้นจากแก่งหินใหญ่ๆมาหลายครั้ง ได้สถาปนาความมั่นคงโดยข้ามพ้นภัยพิบัติที่กำลังคุกคามสามัคคีธรรมของชาติไทยในระยะอันโลกกำลังระส่ำระสายกันอยู่ รู้สึกว่าการนำของเขาได้เจริญรอยหลายทางตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอันปรากฎในพระราชนิพนธ์ที่อ้างถึงนั้น จึ่งคิดว่า แม้หนังสือเรื่องนี้จะได้พิมพ์มาแล้วหลายครั้งหลายคราวก็ดี หากจะพิมพ์ขึ้นอีกในบัดนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งผู้ที่ได้ล่วงลับไป น่าจะเป็นวิทยาทานอันประเสริฐ เพราะทรงพระราชนิพนธ์ด้วยถ้อยคำที่เข้าใจได้ง่ายๆ ดั่งได้กล่าวมาแล้วข้างบนนี้

ในนามของราชสกุลมหิดล ข้าพเจ้าขออุทิศหนังสือที่พิมพ์ใหม่ครั้งนี้ให้บังเกิดผล เพื่อความไพศาลแห่งหลักธรรมและเพื่อเกียรติของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นั้นด้วย.

วังสระปทุม ในพระนคร
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗
(ลงพระนาม) สังวาลย์*******

ที่มา : http://www.sameskybooks.org/board/index.php?showtopic=2524

โดยคุณ : ผู้มาเยือน เจ้าของกระทู้นำมาจาก : http://www.oknation.net/blog/nanahahe/2007/06/21/entry-1


หมายเหตุ
(ของผู้จัดเก็บเอกสาร และบทความ)

เปนเอกสารข้อความอีกชิ้นหนึ่ง ที่มีความน่าสนใจและในเนื้อหาของข้อเขียนมันคงสามารถนำเราไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆในอดีตที่มีผล ต่อเมืองไทยทั้งในด้านการเมืองและการปกครองได้โดยตัวของมันเอง

ไม่มีความคิดเห็น: