วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550

อ.ศิลปากร ประเด็น นี้เทียบกับ กษัตริย์เบลเยี่ยม และกษัตริย์ต่าง ๆ ในยุโรป มีกฏหมายป้องกันตัวเองเช่นกัน


กฏหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในประเทศไทย มีไว้ต่อไปทำไม ใครได้ประโยชน์จากกฏหมายนี้แล้วชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรจากกฏหมายนี้

สืบเนื่องจากเรื่อง...

อาจารย์ ม.ศิลปากรออกข้อสอบวิชาอารยธรรมไทย ถูกแจ้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ดูรายละเอียดตามลิงก์นี้
http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=8899&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai

ข้อสอบวิชาอารยธรรมไทย

คำสั่ง ๑. ข้อสอบทั้งหมดมี ๑๐ ข้อ ให้ทำเพียง ๔ ข้อ โดยต้องทำข้อที่ ๑ (ข้อละ ๒๐ คะแนน รวม ๘๐ คะแนน) ๒. ให้นำเอกสารใด ๆ เข้ามาดูเพื่อช่วยในการตอบคำถามได้
……………………………………………………………………………………….

๑. ท่านคิดว่า รัฐชาติไทยควรกำหนดความเป็นไทยและเอกลักษณ์แห่งชาติหรือไม่ เพราะเหตุใด และอย่างไร จงอภิปราย

๒. ท่านคิดว่าประเทศไทยควรใช้แนวทางการพัฒนาแบบใด จึงจะเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ในสังคม จงอภิปราย

๓. ท่านคิดว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมในสังคมไทยปัจจุบันควรเป็นเช่นไร อย่างไร จงอภิปราย

๔. ท่านคิดว่าสังคมไทยควรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องเพศและกามารมณ์หรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย
๕. ท่านคิดว่าสังคมไทยจะแก้ปัญหาการก่อการร้ายได้อย่างไร จึงจะเกิดความเป็นธรรมกับทุก ๆ ฝ่าย จงอภิปราย

๖. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย

๗. ท่านคิดว่าการกระโดดตามรถไฟของกระแสโลกาภิวัตน์ให้ทันเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย

๘. ท่านคิดว่าสถาบันกษัตริย์มีความจำเป็นสำหรับสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร และต้องปรับตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตย จงอภิปราย

๙. ท่านคิดว่าสังคมไทยควรทำอย่างไรจึงจักกำจัดวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมและศักดินานิยมให้หมดอิทธิพลลงไปได้ จงอภิปราย

๑๐. ท่านคิดว่าระบบทุนนิยมให้ประโยชน์หรือสร้างปัญหากับสังคมไทยอย่างไร และท่านมีข้อเสนออย่างไรในการจัดการปัญหาดังกล่าว จงอภิปราย

บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์- ผู้ออกข้อสอบ

0 0 0

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อสอบประจำ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548 ข้อสอบวิชา 449- 104 THAI CIVILIZATION (สำหรับหลักสูตรเอเชียศึกษา)
จำนวน 1 หน้า สอบวันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2548
เวลา 13.30 น.-16.30 น.คำสั่ง ๑. ข้อสอบทั้งหมดมี ๑๐ ข้อ ให้ทำเพียง ๔ ข้อ โดยต้องทำข้อที่ ๑
(ข้อละ ๒๐ คะแนน รวม ๘๐ คะแนน) ๒. ให้นำเอกสารใด ๆ เข้ามาดูเพื่อช่วยในการตอบคำถามได้
……………………………………………………………………………………….

๑. ท่านคิดว่า รัฐชาติไทยควรกำหนดเอกลักษณ์แห่งชาติหรือไม่ เพราะเหตุใด และอย่างไร จงอภิปราย

๒. ท่านคิดว่าสังคมไทยมีปัญหาความอยุติธรรมทางสังคมอย่างไรบ้าง และท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร จงอภิปราย

๓. ท่านคิดว่าเราควรดำเนินการอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในบริเวณสามจังหวัดภาคใต้ได้อย่างเป็นธรรม จงอภิปราย

๔. ท่านคิดว่าสังคมไทยต้องเผชิญปัญหาอะไรบ้างจากกระแสโลกาภิวัตน์ และท่านคิดว่าสังคมไทยควรใช้แนวทางเช่นไรในการจัดการปัญหาดังกล่าว จงอภิปราย

๕. ท่านคิดว่าพัฒนาการทางศิลปะในสังคมไทยเผชิญปัญหาอะไรบ้าง และเพื่อให้การสร้างสรรค์ทางศิลปะมีความรุ่งเรือง ท่านคิดว่ารัฐควรมีบทบาทหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย

๖. ท่านคิดว่าสถาบันกษัตริย์มีความจำเป็นสำหรับสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร และต้องปรับตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตย จงอภิปราย

๗. ท่านคิดว่าแนวทางการบริหารประเทศและการดำเนินการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบันจะทำให้สังคมไทยดีขึ้นในความหมายการมีชีวิตที่ดี ที่ยุติธรรม และเสมอภาค หรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย

๘. ท่านคิดว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมของขบวนการทางสังคมมีความจำเป็นสำหรับสังคมไทยปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย

๙. ท่านคิดว่าแนวทางการพัฒนาแบบใดเหมาะสมกับสังคมไทย และทำให้สังคมไทยไม่เป็นเหยื่อของกระแสโลกาภิวัตน์

๑๐. ท่านคิดว่าเราจะต่อสู้กับวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมและศักดินานิยมในสังคมไทยอย่างไร จงอภิปราย

***************************

ประเด็นนี้เทียบกับ กษัตริย์เบลเยี่ยม และกษัตริย์ต่าง ๆ ในยุโรป มีกฏหมายป้องกันตัวเองเหมียนกัน
อาจารย์ ม.ศิลปากรออกข้อสอบวิชาอารยธรรมไทย ถูกแจ้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ชาวโลก รวมทั้ง แรงงาน ชาวบ้าน ในเบลเยี่ยม ต้อง เป็นงง อย่างน้อยจนถึง สมเพท เวทนา และอื่น ๆ

กษัตริย์เบลเยี่ยม และกษัตริย์ต่าง ๆ ในยุโรป มีกฏหมายป้องกันตัวเองเหมียนกันแต่ชาวบ้าน ผู้ใช้แรงงาน สื่อสารมวลชน ที่นี่ ยังมีสิทธิ์ วิพากษ์ วิจารณ์ ได้ดูข่าวในเบลเยี่ยม จากสถานีของรัฐ RTBFเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549ทำข่าว เพื่อดู รีเฟล็กซ์ ของชาวบ้าน ในเบลเยี่ยม แล้วแจ้งทีหลังเกี่ยวกับกษัตริย์เบลเยี่ยม หากมีสถานการณ์หน่ายกษัตริย์ จนถึงขั้นกษัตริย์ต้องอพยพหนีออกจากประเทศ

ตามลิ้งค์นี้ http://video.google.fr/videoplay?docid=310440635166978170

ไม่ยักมีใครแม้แต่ครึ่งคน โดนกฏหมายหมิ่น ไม่มี บล็อกด้วย ข่าว เกี่ยวกับ พริ้นซ์ ฟิลิปป์ เดอเบลจิก ที่จะกินบัลลังก์ต่อไป ขออภัยใช้ราชาสัตว์ม่ายเป็งที่ถูกสื่อมวลชนตำหนิ วิพากษ์ วิจารณ์ ไม่ได้ลดความแรงเลย

จากลิ้งค์นี้ http://www.telemoustique.be/cps/rde/xchg/tm/hs.xsl/magazine_1084.htm

ทั้งที่เขาไม่เข้าข่าย นักเลง ฆาตกร นักข่มขืน หรือ คนไร้ความสามารถ แม้แต่น้อยในการตำหนิ วิพากษ์ วิจารณ์ ก็วิจารณ์จากเนื้องาน และตั้งอยู่บนเหตุผล เช่นกรณี เป็นตัวแทนด้านเศรษฐกิจของประเทศ (chef des missions ?conomiques belge ? ?tranger) ไปเยือนรัสเซียนักข่าวไปรอทำข่าวตั้ง 3 วัน เผอิญวันที่ต้องแถลงข่าว มีข่าวสลดใจเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงเบลเยี่ยม สองคนถูกข่มขืนแล้วฆ่า

เปโดฟิลล์ ฟิลิปป์ จึงตัดสินใจไว้อาลัย ไว้ทุกข์ให้ เด็กหญิง โดยประกาศไม่แถลงข่าวงานเศรษฐกิจ ที่ตัวเองได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศ ตาใส ๆไร้เดียงสา กลุ่มนักข่าวฟลามองด์ ได้ตำหนิและบอยคอต อีก็น่าเป็นห่วงเหมียนกันถ้า ได้มากินบัลลังก์

การที่ ฟิลิปป์ ตัวรัชทายาท ที่จะกินบัลลังก์ต่อถูกโจมตีมา 2 ปี จากสื่อมวลชนฟลามอง (ฟลามอง เป็นประชากรส่วนใหญ่ 60 %ของประชากรเบลเยี่ยม)สื่อมวลชนฝั่งที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดย Pr?sentation : Jean-Claude Defoss?ได้จับเรื่องนี้มา เพื่อขยายประเด็น ในรายการทีวีของเขา ( Jean-Claude Defoss? )ชื่อว่า Qui veut la peau du Prince Philippe?คำตอบชัดเจนมาก La flandre n’en veut pas

เริ่มเผยแพร่ ออกอากาศ ทาง TV ตั้งแต่เดือน กันยายน 2549 ที่ผ่านมาและเผยแพร่ซ้ำ อย่างต่อเนื่อง ทาง ทีวีหลาย ๆช่อง กระทั่งล่าสุด วันที่ 14 กรกฎา ที่ผ่านมา

ตามลิงค์นี้ http://www.tv5.ca/horaire-television/details-emission/113/32536_QuiveutlapeauduPrincePhilippe.html

แปลความQui veut la peau du Prince Philippe?มีความหมายคือ ใครต้องการหนัง ของ ปริ๊นซ์ ฟิลิปป์ และมีหมายความว่าใครต้องการกำจัด (vouloir la peau)หนังในที่นี้ เปรียบกับ หนังหมี หนังเสือ หนังวัว ที่ใช้ปูเป็นพรมบนพื้นไม่ใช่เอาไปใช้ทำเสื้อผ้า ใครต้องการหนัง ของ ปริ๊นซ์ ฟิลิปป์คำตอบ La flandre n’en veut pas ฟลามองไม่ต้องการหนังของ ปริ๊นซ์ ฟิลิปป์ (แน่ ๆ สื่อมวลชนฟลามอง)

นี่คือข้อเท็จจริงที่ถูกขยายในวงกว้าง กระแสการวิจารณ์ก็ กว้าง ไม่ว่าในยุโรป แคนาดา ไม่มีใครโดนกฏหมายหมิ่นแม้แต่คนเดียว เทพในเมืองลิง ที่ดู TV5 ก็ไม่น่าพลาดรายการนี้


คราวนี้มาดู รีแอกชั่นของนักการเมืองเบลเยี่ยมบ้าง

นายกของรัฐบาลฟลามอง , อีฟ เลอแตร์ม “ ข้อย ไม่ต้องการกษัตริย์ “ ตั้งแต่ เดือนสิงหา 2549ministre-Pr?sident flamand, Yves Leterme : “Je n’ai pas besoin du Roi” (23/08/2006)
Leterme : “Pas besoin du Roi”(23/08/2006)

จากลิงค์นี้http://www.dhnet.be/infos/belgique/article/154379/leterme-pas-besoin-du-roi.html

และลิงค์นี้http://www.ovv.be/page.php?ID=1504

นี่ก็ไม่โดนข้อหาหมิ่น

จากการเลือกตั้ง สส . และ สว. เมื่อวันที่ 10 มิถุนา 2550 ที่ผ่านมานายกของรัฐบาลฟลามอง , อีฟ เลอแตร์ม เจ้าของประโยค “Je n’ai pas besoin du Roi”ข้อย ไม่ต้องการกษัตริย์ตัวเขาเองได้เสียงข้างมาก ในการจัดตั้งรัฐบาล และน่าจะเป็นนายกเบลเยี่ยมคนต่อไป

ไม่รู้ประจวบเหมาะอะไร ขณะที่ อีฟ เลอแตร์ม คือหัวหน้ารัฐบาลคนต่อไปแรงสั่นสะเทือนนี้ กระทบถึง กษัตริย์ อัลแบร์ต อีท่าไหน ก็ม่ายรู้26/06/07 อัลแบร์ต ล้ม กระดูกหัก ที่ขา ส่วนหัวกระดูกfemur ( fracture du col de f?mur) เข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัด ข่าวจาก

ลิงค์นี้http://www.7sur7.be/hlns/cache/det/art_505559.html

ราชวงศ์เบลเยี่ยม Ce ne sont pas des saints, ?a va oui!แปลว่าไม่ใช่เทพ

แล้วมาเทียบกับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ ของม.4 ที่เบลเยี่ยม แล้วอยากให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณา

อธิบาย ลักษณะของราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Donnez et expliquez les grand caract?ristiques deL’absolutisme monarchique )

1. gouvernement personnel : กษัตริย์ ที่มีสิทธิเด็ดขาดในการใช้อำนาจ ษัตริย์มีอำนาจในการปกครองแผ่นดินและพลเมืองโดยอิสระ โดยไม่มีกฎหมายหรือองค์กรตามกฎหมายใด ๆ จะห้ามปรามได้

2. droit divin : เล่านิทานให้ชาวบ้านเชื่อว่า อำนาจของกษัตริย์ได้รับมาจากพระเจ้าเพียว ๆ ตั้งแต่หลุดออกมาจากมดลูก

3. Centralisation forte : กษัตริย์ก็คือกฎหมาย กล่าวคือ ที่มาของกฎหมายทั้งปวงอยู่ที่กษัตริย์ คำสั่ง ความต้องการต่าง ๆ ล้วนมีผลเป็นกฎหมาย

4. Contr?le de la noblesse : ศักดินาที่น่าจะเป็น key man ตามหัวเมืองต่าง ๆ จะถูกเลี้ยง โดยให้เงินเดือน เพื่อซื้อความซื่อสัตย์ของ คีย์แมนเหล่านั้น และมีการแต่งตั้งยศศักดิ์ ให้เหรียญ อะไรเทือกนี้แหละ กษัตริย์ ที่มีสิทธิเด็ดขาดในการใช้อำนาจคอนโทรล

5. L?gislation abondante : กฏหมายเยอะแยะ ฟุ่มเฟือย แบบละเอียด คำสั่ง ความต้องการต่าง ๆ ของกษัตริย์ล้วนมีผลเป็นกฎหมาย

ขออนุญาต ยกตัวอย่างสักเล็กน้อย เช่นกรณีมาตรา การชั่งตวงวัด เพื่อการเก็บภาษี การวัดเป็น ฟุต จะใช้การวัดเท้าของกษัตริย์แล้วมาออกกฏหมายว่า ฟุตนั้นยาวเท่าไร เมื่อกษัตริย์ตัวแรก เท่งทึง ฟุตก็จะเปลี่ยนไปตาม ความยาวของตรีน ของกษัตริย์ตัวใหม่ ดังนี้แล จนถึงยุคของจักรพรรดินโปเลียน จึงได้จัดมาตรฐาน เป็น ระบบเมตริก

เวลาเห็นวิธีเรียน และเนื้อหา วิชาประวัติศาสตร์ของเด็ก ม.4 ที่นี่ในเยุโรปนี่ก็ศตวรรษที่ 21 แล้ว เทพในเมืองลิง ยังอยู่ศตวรรษที่ 18 อยู่เลย

ในเบลเยี่ยม ก็มีทั้งพวกนิยมเจ้า และอีกพวกไม่ต้องการกษัตริย์ เพราะถือว่ามันพอแล้วenouugh is enough
มาดูความเห็นของคนเบลเยี่ยมกัน ตามลิงค์นี้Faut-il sauver la monarchie? ต้อง save ราชวงศ์อ๊ะปล่าว

http://forum.telemoustique.be/viewtopic.php?p=14019

มาดูความเห็นพวกนิยมเจ้าก่อนความเห็นของพวกนิยมเจ้าก็มี แบบถูกสะกดจิตอ่อน ๆ ชอบกราชวงศ์แบบชอบดารา จนถึงประเภทสะกดจิตตัวเองว่าว่าถ้าขาดกษัตริย์และราชวงศ์แล้วเบลเยี่ยมจะแตกเป็นเสี่ยง ๆ ด้านการรวมชาติ สรุปความจากข้างล่างนี้

Je suis wallon mais aussi belge et Royaliste ! Je souhaite que notre monarchie vive le plus longtemp possible ! Mais qui dit "Bye la monarchie !" dit "Bye la Belgique" Je ne pense pas que la Belgique serait survivre sens monarchie ! C'est la monarchie qui fait l'integrit? de la Belgique !

ทั้งที่ กษัตริย์เบลเยี่ยมราชวงศ์ปัจจุบันนี้ (Saxe- Cobourg -Gotha ) ตั้งขึ้น ประมาณ ปีคศ 1830 หลังการปฏิวัติวัฒนธรรมฝรั่งเศส โคตรตระกูลของกษัตริย์เบลเยียมเป็นเยอรมันที่เลือกเยอรมันเพราะเบื่อราชวงศ์ฝรั่งเศส แต่ไม่ยักมีประเภท ไร้สติ ที่คิดว่ากษัตริย์เบลเยี่ยมเป็นเทพ เป็นอัจฉริยะ


จากลิงค์เดียวกัน

คราวนี้เป็นความเห็นกลุ่มชาวบ้านไม่เอากษัตริย์บ้างชาวบ้านกลุ่มที่ไม่ต้องการกษัตริย์ เขาก็มีความเห็นคล้าย ๆ กันกับท่านทั้งหลายในเวปนี้แหละแล้วสื่อกันตรง ๆนี่แหละ ว่าไม่อยากมีเพราะอะไร ไม่มีใครโดนข้อหาหมิ่นสักคน รวมความก็คือ

0 ราชวงศ์ไม่ได้ทำอะไรเพื่อชาวบ้าน ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันในขณะที่มีคนหิวโหย คนไร้ที่อยู่ คนตกงาน

0 กษัตริย์ก็ไม่ได้เดือดร้อน จนถึงปัจจุบัน

0 ถ้ากษัตริย์ต้อง please ระหว่างชาวบ้านเบลเยี่ยม กับ please กษัตริย์ราชวงศ์อื่นอีก็เลือกที่จะ please กษัตริย์ด้วยกัน มากกว่า

0 กษัตริย์เป็นไม้ประดับที่เป็นภาระต่อชาวบ้าน

0 Injust ระบอบกษัตริย์ ไม่ยุติธรรมต่อชาวบ้านBenifier เอาเปรียบชาวบ้านD?mod?หมดอายุ เหมือนยาหมดอายุ อันตราย Obsol?te โบราณ แบบไดโนเสาร์ ?litiste ระบอบกษัตริย์ทำเพื่อคนกลุ่มเล็ก ๆ

0 ระบอบกษัตริย์มีโรคเรื้อรัง เหมือนโรคโลหิตจาง คือมีคนรักกษัตริย์น้อยลงทุกวัน

มีอีกหลายเวป อ่านจนตาแฉะไม่มีเวปใดโดนบล็อก หรือโดนฟ้องหมิ่น แม้แต่เวปเดียว เห็นทีกษัตริย์เบลเยี่ยม ต้องใช้บริการมืออาชีพ จาก วงเลีย วงเลี้ยง ของเทพเมืองลิงมาแสดงให้ชาวบ้านเบลเยี่ยมได้เห็นฝีมือ ยกตัวอย่าง กรณี youtube จะได้รู้ว่า ไผ เป็น ไผ


ขอต่อด้วยเรื่องความเห็นของสื่อมวลชนเบลเยี่ยมที่มีต่อ สื่อด้วยกัน

ในขณะที่ฟลามองเปิดศึกโจมตี ฟิลิปป์ สื่อ ฟรองโกโฟน กลับเงียบเฉย(ฟรองโกโฟน ใช้ภาษาฝรั่งเศส จำนวนปประชากร40 % ของประชากรเบลเยี่ยม) สื่อมวลชนฟลามอง ตำหนิสื่อที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ว่าอยู่ใต้อำนาจกษัตริย์ เช่นความเห็นของ Pol Van den Driessche,แปลความว่า เราไม่ต้องซูฮก คุกเข่าจูบมือกษัตริย์ สื่อมวลชนฟรองโกโฟนอ่อนข้อ และสุภาพเกินเหตุกับกษัตริย์พวกราชวงศ์ ไม่ใช่เทพ ไม่ใช่นักบุญ ?a va oui! เข่าใจบอ

จากลิงค์นี้ http://www.ovv.be/page.php?ID=1504

La presse est beaucoup trop gentille c?t? francophone. Inf?od?e", ass?ne Pol Van den Driessche, r?dacteur en chef de l'?mission Royalty sur VTM, consacr?e aux t?tes couronn?es. "Nous ne devons pas nous prosterner et embrasser des bagues. La presse francophone aborde la monarchie de mani?re beaucoup trop hagiographique. Ce ne sont pas des saints, ?a va oui! "La presse est beaucoup trop gentille c?t? francophone. Inf?od?e", ass?ne Pol Van den Driessche, r?dacteur en chef de l'?mission Royalty sur VTM,

คราวนี้มาดู รีแอกชั่น ของฟิลิปป์ที่มีต่อนักข่าวบ้างจากลิงค์นี้

http://www.gargamelo.canalblog.com/archives/2007/01/25/3797411.html

ครั้งหนึ่ง ฟิลิปป์ไปเยือนอัฟริกาใต้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ นักข่าวได้วิจารณ์เรื่องนี้ในทางลบแน่นอน ฟิลิปป์ได้ตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนไปยังYves Desmet, editor in chef ของหนังสือพิมพ์ Morgen, และ Pol Van Den Driessche ของVTMว่า.

"Vous devez avoir du respect pour moi parce que je suis le futur roi",
คุณตัอง respect ผมนะ เพราะผมคือกษัตริย์องค์ต่อไป

และ"Vos articles n?gatifs ne m'emp?cheront pas de mener ? bien ma mission", แปลความว่า
บทความในเชิงลบของพวกคุณ ไม่ได้เป็นอุปสรรคในดำเนินงานพระราชกรณียกิจของป๋มดอก ผมทำดีแล้วว่างั้นทรงว่าคุณ Yves Desmet. ดังนี้แล

Alors que le prince menacait les journalistes de les consid?rer comme persona non grata au Palaisดังนั้นแล้วปริ๊นซ์ ก็ ทรีท พิจารณานักข่าวทั้ง 2 เป็นผู้ไม่พึงปราถนา ไม่ต้อนรับเข้าวังว่างั้นเถอะ
แล้วท่านผู้ชมคิดว่า นักข่าวจะถูกตัดหู ตัดมือไหมนี่

จากลิงค์เดิม มาชมกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้น นักข่าวทั้ง 2 ได้แล่นไปหา นายกรัฐมนตรี Guy Verhofstadt ในตอนนั้น เพื่อคอมเพลนเรื่องนี้

Les "journaleux" sont-il all?s se plaindre et pleurer dans le giron de "tonton Guy" ? Toujours est-il que notre Premier ministre a imm?diatement fait savoir au Palais qu'il ne voulait pas de tels comportements de la part du prince ! Sous entendu :Sois prince et tais toi ...!

นายกของเรา ก็ทำหนังสือแจ้งต่อสำนักพระราชวังทันทีว่า นายกไม่ต้องการได้ยิน พฤติกรรมของปริ้นซ์เยี่ยงนี้ (หรือเยี่ยงใดก็ตาม)โปรดวางตัวเป็นปริ้นซ์ และเงียบ ๆ หน่อย (คือต้องหุบพระโอษฐ์ อะ)

Guy Verhofstadthttp://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_Verhofstadt

เนื้อหาของบทความโดย : องค์ชาย
เรียบเรียงโดย : อำแดงจัน

ไม่มีความคิดเห็น: